Suboxone 8 mg 2 mg

1800,00 kr.4100,00 kr.

Hvad er Suboxone 8 mg 2 mg? Substitutionsbehandling for opioidafhængighed inden for rammerne af medicinsk, social og psykologisk behandling. Formålet med naloxon -komponenten er at afskrække intravenøst ​​misbrug. Behandlingen er beregnet til brug hos voksne og unge over 15 år, der har aftalt at blive behandlet for afhængighed. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Behandlingen skal overvåges

SKU: 8MPLhyN3eQ Category:

Description

Hvad er Suboxone 8 mg 2 mg?

Substitutionsbehandling for opioidafhængighed inden for rammerne af medicinsk, social og psykologisk behandling. Formålet med naloxon -komponenten er at afskrække intravenøst ​​misbrug. Behandlingen er beregnet til brug hos voksne og unge over 15 år, der har aftalt at blive behandlet for afhængighed.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen skal overvåges af en læge med erfaring i behandling af opiatafhængighed.

Forholdsregler, der skal tages før induktion

Inden behandlingen påbegyndes, bør der tages hensyn til typen af ​​opioidafhængighed (dvs. lang- eller kortvirkende opioid), tiden siden den sidste opioidbrug og graden af ​​opioidafhængighed. For at undgå nedbør bør induktion med buprenorphin / naloxon eller buprenorphin kun udføres, når objektive og klare tegn på tilbagetrækning er tydelige (vist f.eks. Ved en score, der angiver mild til moderat abstinens på den validerede kliniske opioidabstinensskala, COWS).

o For patienter, der er afhængige af heroin eller korttidsvirkende opioider, bør den første dosis buprenorphin / naloxon tages, når der vises tegn på afholdenhed, men ikke mindre end 6 timer efter, at patienten sidst brugte opioider.

o For patienter, der får methadon, bør metadondosen reduceres til maksimalt 30 mg / dag, før behandling med buprenorphin / naloxon påbegyndes. Metadons lange halveringstid bør overvejes, når man starter buprenorphin / naloxon. Den første dosis Suboxone 8 mg 2 mg bør kun tages, når der vises tegn på tilbagetrækning, men ikke mindre end 24 timer efter, at patienten sidst brugte methadon. Buprenorphin kan forårsage abstinenssymptomer hos patienter, der er afhængige af metadon.

Dosering Suboxone 8 mg 2 mg

Indledningsterapi (induktion)

Den anbefalede startdosis til voksne og unge over 15 år er en til to Suboxone 8 mg 2 mg. Yderligere en til to Suboxone 8 mg 2 mg kan administreres på dag ét afhængigt af den enkelte patients behov.

Under behandlingsstart anbefales daglig overvågning af dosering for at sikre korrekt sublingual placering af dosis og observere patientens reaktion på behandlingen som en vejledning til effektiv dosistitrering i henhold til klinisk effekt.

Dosisjustering og vedligeholdelsesbehandling

Efter behandlingsinduktion på dag ét, bør patienten stabiliseres til en vedligeholdelsesdosis i løbet af de næste par dage ved gradvist at justere dosis i henhold til den enkelte patients kliniske effekt. Dosetitrering i trin på 2-8 mg buprenorphin styres af en revurdering af patientens kliniske og psykologiske status og bør ikke overstige en maksimal daglig dosis på 24 mg buprenorphin.

Mindre end daglig dosering

Efter at tilfredsstillende stabilisering er opnået, kan doseringshyppigheden reduceres til dosering hver anden dag med to gange den individuelt titrerede daglige dosis. For eksempel kan en patient, der er stabiliseret til at modtage en daglig dosis på 8 mg buprenorphin, gives 16 mg buprenorphin på på hinanden følgende dage uden nogen dosis i de mellemliggende dage. Efter en tilfredsstillende stabilisering hos nogle patienter kan dosisfrekvensen reduceres til 3 gange om ugen (f.eks. Mandag, onsdag og fredag). Dosen mandag og onsdag bør være to gange den individuelt titrerede daglige dosis, og dosen fredag ​​skal være tre gange den individuelt titrerede daglige dosis, uden dosis i de mellemliggende dage. Den daglige dosis bør dog ikke overstige 24 mg buprenorphin. Patienter, der har brug for en titreret daglig dosis> 8 mg buprenorphin / dag, finder denne behandling muligvis ikke tilstrækkelig.

Medicinsk tilbagekaldelse

Efter at tilfredsstillende stabilisering er opnået, kan patienten, hvis patienten samtykker, gradvist reduceres til en lavere vedligeholdelsesdosis; i nogle gunstige tilfælde kan behandlingen afbrydes. Tilgængeligheden af ​​doser på 2 mg / 0,5 mg og 8 mg / 2 mg muliggør nedadgående dosering. Til patienter, der muligvis har brug for en lavere dosis Suboxone 8 mg 2 mg, kan buprenorphin 0,4 mg anvendes. Patienter bør overvåges for medicinsk tilbagetrækning på grund af risikoen for tilbagefald.

Særlige populationer

Ældre

Sikkerhed og effekt af Suboxone 8 mg 2 mg hos ældre patienter over 65 år er ikke fastslået. Der kan ikke foretages doseringsanbefaling.

Nedsat leverfunktion

Grundlæggende leverfunktionstest og dokumentation af viral hepatitis -status anbefales, inden behandlingen påbegyndes. Patienter, der er positive for viral hepatitis på samtidig medicin (se pkt. 4.5) og / eller har eksisterende leverdysfunktion, risikerer at accelerere leverskader. Regelmæssig overvågning af leverfunktionen anbefales (se pkt. 4.4).

Begge aktive stoffer i Suboxone, buprenorphin og naloxon metaboliseres i udstrakt grad i leveren, og plasmaniveauer viste sig at være højere for både buprenorphin og naloxon hos patienter med moderat og svært nedsat leverfunktion. Patienter bør overvåges for tegn og symptomer på udfældet opioidafbrydelse, toksicitet eller overdosering forårsaget af øgede niveauer af naloxon og / eller buprenorphin.

Da buprenorphin / naloxons farmakokinetik kan ændres hos patienter med nedsat leverfunktion, anbefales lavere startdoser og nøjagtig dosistitrering til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Buprenorphin / naloxon er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion. (se afsnit 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Ændring af buprenorphin / naloxon -dosis er ikke påkrævet hos patienter med nedsat nyrefunktion. Forsigtighed anbefales ved dosering af patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml / min) (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af ​​buprenorphin / naloxon hos børn under 15 år er ikke fastslået. Ingen information tilgængelig.

Indgivelsesmåde

Læger skal advare patienter om, at den sublinguale vej er den eneste effektive og sikre indgivelsesvej for denne medicin (se pkt. 4.4). Tabletten skal placeres under tungen, indtil den er helt opløst. Patienter bør ikke sluge eller indtage mad eller drikke, før tabletten er helt opløst.

Dosen består af flere Suboxone -tabletter med forskellige styrker, som kan tages samtidigt eller i to opdelte dele; den anden del skal tages umiddelbart efter at den første del er opløst.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.6.1.

Alvorligt åndedrætssvigt

Alvorligt nedsat leverfunktion

Akut alkoholisme eller delirium tremener.

Samtidig administration af opioidantagonister (naltrexon, nalmefen) til behandling af alkohol eller opioidafhængighed.

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler ved brug

Afhængighed, misbrug og adspredelse

Buprenorphin kan misbruges eller misbruges på en måde, der ligner andre opioider, lovlige eller ulovlige. Nogle risici for misbrug og misbrug omfatter overdosering, spredning af blodbårne virale eller lokale og systemiske infektioner, respirationsdepression og leverskade. Buprenorfinmisbrug af andre end den tiltænkte patient udgør en ekstra risiko for nye stofafhængige personer, der bruger buprenorphin som det primære misbrug, og kan forekomme, hvis stoffet distribueres til ulovlig brug direkte af den tiltænkte patient, eller hvis lægemidlet ikke er beskyttet mod tyveri.

Suboptimal behandling med buprenorphin / naloxon kan føre til patientmisbrug, hvilket kan føre til overdosering eller behandlingsspild. En patient, der er underdoseret med buprenorphin / naloxon, kan fortsat reagere på ukontrollerede abstinenssymptomer ved selvmedicinering med opioider, alkohol eller andre beroligende hypnotika såsom benzodiazepiner.

For at minimere risikoen for misbrug, misbrug og adspredelse bør læger tage passende forholdsregler, når de ordinerer og uddeler buprenorphin, for at undgå at ordinere flere påfyldninger tidligt i behandlingen og foretage patientopfølgningsbesøg med klinisk overvågning, der passer til patientens behov.

Kombination af buprenorphin med naloxon i Suboxone har til formål at afskrække misbrug og misbrug af buprenorphin. Intravenøst ​​eller intranasalt misbrug af Suboxone forventes at være mindre sandsynligt end buprenorphin, simpelthen fordi naloxonen i Suboxone kan fremskynde tilbagetrækning hos personer, der er afhængige af heroin, metadon eller andre opioidagonister.

Åndedrætsdepression

Der er rapporteret om et antal dødsfald på grund af respirationsdepression, især når buprenorphin blev brugt i kombination med benzodiazepiner (se pkt. 4.5), eller når buprenorphin ikke blev brugt som foreskrevet.

Dødsfald er også blevet rapporteret ved samtidig administration af buprenorphin og andre depressiva, såsom alkohol eller andre opioider. Hvis buprenorphin administreres til visse ikke-opioidafhængige personer, der er intolerante over for virkningerne af opioider, kan der forekomme potentielt dødelig respirationsdepression.

Dette produkt skal bruges med forsigtighed til patienter med astma eller respirationssvigt (f.eks. Kronisk obstruktiv lungesygdom, cor pulmonale, nedsat åndedrætsreserve, hypoxi, hyperkapni, nuværende respirationsdepression eller kyphoscoliose (krumning af rygsøjlen, der kan føre til mulig åndenød)) .

Buprenorphin / naloxon kan forårsage alvorlig, potentielt dødelig respirationsdepression hos børn og ikke-afhængige personer ved utilsigtet eller utilsigtet indtagelse. Patienter skal advares om at holde blæren sikker, aldrig åbne blæren på forhånd, holde dem utilgængeligt for børn og andre husstandsmedlemmer og ikke tage denne medicin foran børn. En akutmodtagelse skal straks kontaktes i tilfælde af utilsigtet indtagelse eller mistanke om indtagelse.

CNS depression

Buprenorphin / naloxon kan forårsage døsighed, især når det tages sammen med alkohol eller midler mod centralnervesystemet (f.eks. Beroligende midler, beroligende midler eller hypnotika) (se pkt. 4.5).

Afhængig

Buprenorphin er en delvis agonist ved µ (mu) -pipatreceptoren, og kronisk administration resulterer i afhængighed af opioidtypen. Dyrestudier samt klinisk erfaring har vist, at buprenorphin kan forårsage afhængighed, men på et lavere niveau end en fuld agonist, f.eks. morfin.

En pludselig afbrydelse af behandlingen anbefales ikke, da det kan føre til et abstinenssyndrom, der kan blive forsinket fra starten.

Hepatitis og leverhændelser

Tilfælde af akut leverskade er blevet rapporteret hos opioidmisbrugere i både kliniske forsøg og erfaringer efter markedsføring. Spektret af abnormiteter spænder fra forbigående asymptomatiske stigninger i levertransaminaser til tilfælde af leversvigt, levernekrose, hepatorenalt syndrom, hepatisk cephalopati og død.

I mange tilfælde kan tilstedeværelsen af ​​allerede eksisterende mitokondriel svækkelse (genetisk sygdom, leverenzymabnormiteter, hepatitis B- eller hepatitis C-virusinfektion, alkoholmisbrug, anoreksi, mens man bruger andre potentielt hepatotoksiske lægemidler) og løbende injektion af stofmisbrug spille en medvirkende rolle . Disse underliggende faktorer skal overvejes, før du ordinerer buprenorphin / naloxon og under behandlingen. Når der er mistanke om en hepatisk hændelse, er yderligere biologisk og etiologisk vurdering påkrævet. Afhængigt af resultaterne kan lægemidlet afbrydes med forsigtighed for at forhindre abstinenssymptomer og for at forhindre tilbagevenden til ulovligt stofbrug. Hvis behandlingen fortsættes, skal leverfunktionen overvåges nøje.

Nedbør af opioidabstinenssyndrom

Når behandlingen påbegyndes med buprenorphin / naloxon, skal lægen være opmærksom på den partielle agonistprofil af buprenorphin, og at det kan fremskynde fjernelse hos opioidafhængige patienter, især hvis det gives mindre end 6 timer efter sidste brug af heroin eller andre kortvirkende opioider, eller hvis det administreres mindre end 24 timer efter den sidste methadondosis. Patienterne bør overvåges tydeligt i overgangsperioden fra buprenorphin eller methadon til buprenorphin / naloxon, da abstinenssymptomer er blevet rapporteret. For at undgå nedbør bør induktion med buprenorphin / naloxon udføres, når der er tydelige tegn på afholdenhed (se pkt.4.2).

Tilbagetrækningssymptomer kan også være forbundet med suboptimal dosering.

Nedsat leverfunktion

Effekten af ​​nedsat leverfunktion på farmakokinetikken af ​​buprenorphin og naloxon blev evalueret i en post-marketing undersøgelse. Fordi både buprenorphin og naloxon metaboliseres i udstrakt grad, viste det sig, at plasmaniveauer af både buprenorphin og naloxon var højere hos patienter med moderat og svært nedsat leverfunktion efter administration af en dosis. Patienter bør overvåges for tegn og symptomer på udfældet opioidafbrydelse, toksicitet eller overdosering forårsaget af øgede niveauer af naloxon og / eller buprenorphin. Suboxone sublinguale tabletter bør anvendes med forsigtighed til patienter med moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3 og 5.2). Hos patienter med svært nedsat leverfunktion er brugen af ​​buprenorphin / naloxon kontraindiceret.

Nedsat nyrefunktion

Elimination af nyrerne kan forlænges, da 30% af den administrerede dosis elimineres via nyrerne. Metabolitter af buprenorphin ophobes hos patienter med nyreinsufficiens. Forsigtighed anbefales ved dosering af patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml / min) (se pkt. 4.2 og 5.2).

Anvendelse til unge (15- <18 år)

På grund af mangel på data for unge (15 – <18), bør patienter i denne aldersgruppe overvåges tættere under behandlingen.

CYP 3A -hæmmere

Lægemidler, der hæmmer enzymet CYP3A4, kan give anledning til øgede koncentrationer af Suboxone 8 mg 2 mg. Det kan være nødvendigt at reducere dosis af buprenorphin / naloxon. Patienter, der allerede er behandlet med CYP3A4 -hæmmere, bør have deres dosis Suboxone 8 mg 2 mg titreret omhyggeligt, da en reduceret dosis kan være tilstrækkelig for disse patienter (se pkt. 4.5).

Generelle advarsler relevante for opioid administration

Opioider kan forårsage ortostatisk hypotension hos ambulante patienter.

Opioider kan øge cerebrospinalvæsketrykket, hvilket kan forårsage anfald, så opioider bør bruges med forsigtighed til patienter med hovedskade, intrakraniel skade, andre omstændigheder, hvor cerebrospinaltryk kan øges eller anfaldshistorie.

Opioider bør anvendes med forsigtighed til patienter med hypotension, prostata hypertrofi eller urinrørsstenose.

Opioidinduceret miose, ændringer i bevidsthedsniveauet eller ændringer i opfattelsen af ​​smerter som symptom på sygdom kan forstyrre patientens vurdering eller skjule diagnosen eller det kliniske forløb af samtidig sygdom.

Opioider bør anvendes med forsigtighed til patienter med myxødem, hypothyroidisme eller binyreinsufficiens (f.eks. Addisons sygdom).

Opioider har vist sig at øge intrakolonialt tryk og bør bruges med forsigtighed til patienter med galdevejsdysfunktion.

Opioider bør administreres med forsigtighed til ældre eller svækkede patienter.

Samtidig brug af monoaminoxidasehæmmere (MAO -hæmmere) kan overdrive virkningen af ​​opioider baseret på erfaring med morfin (se pkt. 4.5).

Suboxone 8 mg 2 mg indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med galactoseintolerance bør ikke tage denne medicin.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Suboxone bør ikke tages sammen med:

• alkoholholdige drikkevarer eller medicin, der indeholder alkohol, da alkohol øger den beroligende virkning af buprenorphin (se afsnit 4.7).

Suboxone skal bruges med forsigtighed, når det gives med:

o Benzodiazepiner: Denne kombination kan føre til døden på grund af respiratorisk depression af central oprindelse. Derfor skal doseringerne begrænses, og denne kombination skal undgås i tilfælde, hvor der er risiko for misbrug. Patienter skal advares om, at det er ekstremt farligt at selvadministrere ikke-ordinerede benzodiazepiner, når de tager dette produkt, og de skal også advares om at bruge benzodiazepiner samtidig med dette produkt som anvist af deres læge (se pkt. 4.4).

o Midler i centralnervesystemet, andre opioidderivater (f.eks. methadon, smertestillende midler og antitussiva), visse antidepressiva, beroligende H1 -receptorantagonister, barbiturater, andre stoffer end benzodiazepiner, neuroleptika, clonidin og beslægtede stoffer: disse kombinationer øger depression af centralnervesystemet. Det reducerede bølgeniveau kan gøre kørsel og brug af maskiner farligt.

Desuden kan det være svært at opnå tilstrækkelige smertestillende midler ved administration af en fuld opioidagonist til patienter, der får buprenorphin / naloxon. Derfor er der potentiale for overdosering med en fuld agonist, især når man forsøger at overvinde buprenorphin -partielle agonisteffekter eller når buprenorphin -plasmaniveauer falder.

o naltrexon og nalmefen er opioidantagonister, der kan blokere de farmakologiske virkninger af Suboxone 8 mg 2 mg. Samtidig administration under buprenorphin / naloxonbehandling er kontraindiceret på grund af den potentielt farlige interaktion, der kan udløse en pludselig begyndelse af langvarige og intense abstinenssymptomer (se pkt. 4.3).

o CYP3A4 -hæmmere: en interaktionsundersøgelse af buprenorphin med ketoconazol (en stærk CYP3A4 -hæmmer) resulterede i øget Cmax og AUC (område under kurven) af buprenorphin (ca. 50% og 70%) og i mindre grad norbuprenorfin. Patienter, der får Suboxone, bør overvåges nøje og kan kræve dosisreduktion, hvis de kombineres med potente CYP3A4 -hæmmere (f.eks. Proteasehæmmere såsom ritonavir, nelfinavir eller indinavir eller azolsvampe, såsom ketoconazol eller itraconazol, makrolidantibiotika).

o CYP3A4 -inducer: Samtidig brug af CYP3A4 -inducer med Suboxone 8 mg 2 mg kan reducere plasmakoncentrationer af buprenorphin, hvilket kan føre til suboptimal behandling af opioidafhængighed med buprenorphin. Det anbefales, at patienter, der modtager buprenorphin / naloxon, overvåges nøje, hvis inducere (f.eks. Phenobarbital, carbamazepin, phenytoin, rifampicin) administreres samtidigt. Dosen af ​​Suboxone 8 mg 2 mg eller CYP3A4 -induceren skal muligvis justeres i overensstemmelse hermed.

o Samtidig brug af monoaminoxidasehæmmere (MAO -hæmmere) kan forårsage overdreven virkning af opioider baseret på erfaring med morfin.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data om brugen af ​​Suboxone til gravide kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Mod slutningen af ​​graviditeten kan buprenorphin forårsage respirationsdepression hos den nyfødte, selv efter en kort administrationsperiode. Langvarig administration af Suboxone 8 mg 2 mg i løbet af de sidste tre måneder af graviditeten kan forårsage abstinenssyndrom hos nyfødte (f.eks. Hypertension, nyfødt tremor, nyfødt uro, myoklonus eller anfald). Syndromet er normalt forsinket fra flere timer til flere dage efter fødslen.

På grund af buprenorphins lange halveringstid bør neonatal overvågning i flere dage overvejes sent i graviditeten for at forhindre risiko for respirationsdepression eller abstinenssyndrom hos nyfødte.

Derudover bør brugen af ​​buprenorphin / naloxon under graviditeten vurderes af din læge. Buprenorphin / naloxon bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel berettiger den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, om naloxon udskilles i modermælk. Buprenorphin og dets metabolitter udskilles i modermælk. Hos rotter har buprenorphin vist sig at hæmme amning. Amning bør derfor afbrydes under behandling med Suboxone 8 mg 2 mg.

Fertilitet

Dyrestudier har vist et fald i kvindelig fertilitet ved høje doser (systemisk eksponering> 2,4 gange den menneskelige eksponering ved den maksimalt anbefalede dosis på 24 mg buprenorphin, baseret på AUC). Se afsnit 5.3.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Suboxone 8 mg 2 mg har mindre til moderat effekt på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når det gives til opioidafhængige patienter. Dette produkt kan forårsage døsighed, svimmelhed eller nedsat tænkning, især under behandlingsinduktion og dosisjustering. Hvis den tages sammen med alkohol eller centralnervesystemet, er effekten sandsynligvis mere udtalt

Additional information

Variants

100-tabletter, 200-tabletter, 500-tabletter

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Suboxone 8 mg 2 mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *